jest Taka Jedna

12 tekstów – auto­rem jest jest Ta­ka Jed­na.

Go­nimy za szczęściem, a w re­zul­ta­cie nie ma­my cza­su być szczęśliwi. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 listopada 2010, 13:03

`miłości nie oka­zuje się w słowach lecz w czynach 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 czerwca 2010, 22:14

W dzi­siej­szych cza­sach miłość jest mie­rzo­na w ilości gwiaz­dek obok dwuk­ropka lub ilości trójek po zna­ku większości. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 czerwca 2010, 23:20

Wszys­tko jest możli­we, cho­ciaż są ta­kie dni, gdy nap­rawdę trud­no w to uwierzyć... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 marca 2010, 21:49

Ludzie myślą, że zaw­sze będzie jut­ro, ale tak nie jest. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 lutego 2010, 14:20

jak to jest? Do­rośli toczą swo­je woj­ny, a i tak naj­bar­dziej ob­ry­wają dzieci... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 lutego 2010, 18:00

Nig­dy nie jest za późno aby wkroczyć na właściwą drogę, ty­le że każde­go dnia sta­je się to co­raz trudniejsze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 lutego 2010, 11:44

W dzi­siej­szym świecie tak często coś wygląda jak miłość, ale nią nie jest. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 stycznia 2010, 23:32

Chciał się wspiąć naj­wyżej, po­nad wszys­tkich. do­piero gdy te­go do­konał zdał so­bie sprawę z te­go, że ma lęk wysokości... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 grudnia 2009, 01:57

... i już wie­działa, że po­wie­działa o dwa słowa za dużo. Dwa słowa, które zniszczyły całą przy­jaźń, którą bu­dowały już od dłuższe­go czasu...

dla Anety. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 grudnia 2009, 22:10
jest Taka Jedna

Te najskrytsze...

Zeszyty
  •  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jest Taka Jedna

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność